خلاصه خبر

دبیری تدوین تعداد 5 عنوان استاندارد ملی ایران، طی کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین مورخه 1399/8/7، به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد

متن کامل خبر

دبیری تدوین تعداد 5 عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه 1399/8/7، به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استانداردها عبارت است از:

تدوین این استانداردها با انتخاب نمایندگانی از طیفهای مختلف این صنعت، صورت خواهد گرفت. این طیف ها عبارتند از : توليد كنندگان و تشکل های مربوط؛ عرضه كنندگان و مجامع صنفی؛ سازمان ها و تشكل هاي مصرف كنندگان؛ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط؛ پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ انجمن های علمی و تخصصي؛ ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي؛ نهادهای ارزيابي انطباق (آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی کننده و گواهی کننده)؛ صاحبنظران منفرد؛ کارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان استاندارد.