خلاصه خبر

طبق ابلاغیه کمیته فنی IEC TC55 (سیم های سیم پیچی)، دو استاندارد فوق از تاریخهایی اعلام شدۀ زیر باطل اعلام شده اند

متن کامل خبر

با توجه به ابلاغیه کمیته فنی IEC TC55 (سیم های سیم پیچی)، دو استاندارد زیر از تاریخهای مندرج، باطل اعلام شده اند:

تاریخ ابطال

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

5  دی

Specifications for particular types of winding wires – Part 26: Polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60317-26: 1990+Amd1:

1997+Amd2:2010

11 دی

Specifications for particular types of winding wires -

Part 42:Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60317-42: 1997+AMD:2010

 

متعاقبا" استاندارد های ملی ایران معادل آنها به شماره‎ های زیر که به روش پذیرش و معادل یکسان براساس استانداردهای IEC مذکور تدوین شده ‎اند نیز باطل میشوند:

INSO 6998-26:1395

ویژگی های انواع خاصی از سیم‎ های سیم‎ پیچی– قسمت 26: سیم مسی گرد با لاک پلی آمید ایمید، طبقه حرارتی 200

INSO 6998-42:1394

ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی– قسمت 42: سیم مسی گرد با لاک پلی ‎استر آمید ایمید، طبقه حرارتی 200

 

لذا این شرکت که مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی INEC TC55 را برعهده دارد، مراتب فوق را به سازمان ملی استاندارد ایران پیشنهاد شد.