خلاصه خبر

طبق ابلاغیه کمیته فنی IEC TC55 (سیم های سیم پیچی)، دو استاندارد فوق از تاریخهای اعلام شدۀ زیر باطل اعلام شده اند

متن کامل خبر

با توجه به ابلاغیه کمیته فنی IEC TC55 (سیم های سیم پیچی)، دو استاندارد زیر از تاریخهای مندرج، باطل اعلام شده اند:

تاریخ ابطال

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

10 دی 1400

Specifications for particular types of winding wires – Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155

IEC 60317-3: 2004 (ED3)

 

10 دی 1400

Specifications for particular types of winding wires - Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130

IEC 60317-4: 2015+ED4

متعاقبا" استاندارد های ملی ایران معادل آنها به شماره‎های زیر که به روش پذیرش و معادل یکسان براساس استانداردهای IEC مذکور تدوین شده‎اند نیز باطل خواهند شد:

INSO 6998-3:1392

ویژگیهای انواع خاصی از سیمهای سیمپیچی– قسمت 3: سیم مسی گرد لاکی پلی‎استر با شاخص حرارتی 155

INSO 6998-4:1394

ویژگیهای انواع خاصی از سیمهای سیمپیچی– قسمت 4: سیم مسی گرد با لاک پلی‎اورتان لحیم پذیر، طبقه حرارتی 130

 

لذا این شرکت که مسئولیت دبیرخانه کمیته فنی INEC TC55 را برعهده دارد، مراتب فوق را به سازمان ملی استاندارد ایران پیشنهاد خواهد داد.