خلاصه خبر

واگذاری تدوین یک عنوان استاندارد ملی ایران به شرکت راما پارسیان طبق مصوبه کمیته برنامه ریزی استاندارد ملی ایران، مورخه 1400/5/12

متن کامل خبر

دبیری تدوین یک عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه 1400/5/12، به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استاندارد عبارت است از:

استاندارد IEC

استاندارد ملی

عنوان

نوع تدوین

60851-1

6892-1

سیم های سیم پیچی – روش های آزمون: قسمت 1: کلیات

تجدیدنظر

 

تدوین این استانداردها با انتخاب نمایندگانی از طیفهای مختلف این صنعت، صورت خواهد گرفت. این طیفها عبارتند از : توليد كنندگان و تشکل های مربوط؛ عرضه كنندگان و مجامع صنفی؛ سازمان ها و تشكل هاي مصرف كنندگان؛ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط؛ پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ انجمن های علمی و تخصصي؛ ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي؛ نهادهای ارزيابي انطباق (آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی کننده و گواهی کننده)؛ صاحبنظران منفرد؛ کارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان استاندارد.